Главная      Публикации       Достижения       Доска объявлений      Гостевая 
                                                                                                    

 

 1. Твердохлєбова Н.Є. Методичне забезпечення дистанційного курсу "Основи педагогіки".  Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 травня 2006р.).-Мелітополь: МДПУ, 2006.-74 с., С.62-63.

 2. Твердохлєбова Н.Є. Застосування дистанційної форми навчання у педагогічній підготовці викладачів технічних університетів. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006.-296 с.-С.230-234.

 3. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник /За ред. В.Ю.Бикова, В.М.Кухаренка – К.: Міленіум, 2005.-292 с.

 4. Твердохлєбова Н.Є. Форми, методи та дидактичні засоби формування педагогічної культури викладачів вищої технічної школи у дистанційному курсі //Матеріали наук.-практ.конференції „Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу”.-Харків: ХДАК, 2005.-с.255-256

 5. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Твердохлєбова Н.Є. Модульно-рейтингова система в дистанційному навчанні //Материалы 9-й Межд. конференции Украинской ассоциации дистанционного образования „Образование и виртуальность-2005”. – Харьков- Ялта: УАДО, 2005.-с. 242-245.

 6. Кухаренко В.Н., Твердохлебова Н.Е. Опыт проведения дистанционного курса "Основы педагогики". Российская видеоконференция «Дистанционное обучение» (Институт общего среднего образования Российской академии образования, Лаборатория Дистанционного обучения, Центр Интернет образования ИОСО РАО при поддержке программы «Обучение и доступ к Интернет» (IATP) Прожект Хармони Инк. 26.02.2004 г.

 7. Твердохлєбова Н.Є. Форми подання навчального матеріалу в дистанційному курсі /Матеріали IV Всеукр. конференції молодих науковців ІТОНТ-2004: Черкаси: ЧНУ, 2004.-с. 43-44.

 8. Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Твердохлєбова Н.Є. Роль викладача в системі дистанційного навчання /Материалы 8-й Межд. конференции Украинской ассоциации дистанционного образования „Образование и виртуальность-2004”. – Харьков- Ялта: УАДО, 2004.-с. 270-274.

 9. Твердохлєбова Н.Є. Особливості побудови дистанційного курсу “Основи педагогіки”. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи. Зб. наук. пр. /Херсонський державний Університет. Редкол.: В.Д.Руденко (відп. ред.), О.В.Співаковський (відп. ред.), В.Ю Биков, М.І.Жалдак, О.Г.Коврижкін, Ю.О.Жук, Н.О.Кушнір – Херсон, 2003. – С.142-144.

 10. Кухаренко В.М., Савченко М.В., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. Виртуальная учебная среда „ВЕБ-КЛАСС ХПИ”.- Харьков: НТУ “ХПИ”, 2003.-58 с.

 11. Кухаренко В.М., Третяк С.О., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є., Рибалко О.В. Практикум дистанционного обучения.- Киев: Миллениум, 2003.-192с.

 12. Кухаренко В.М., Твердохлєбова Н.Є., Рибалко О.М. Тьютор як одна з визначальних осіб системи дистанційного навчання. Матеріали 4-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”.- Ялта: 2003.-с. 237.

 13. Твердохлебова Н.Е., Рыбалко Е.В., Молодых А.С., Бутко Т.В. Организация общения в дистанционных курсах. Збірка тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Комп’ютери. Програми. Інтернет. 2003”.- Київ: 2003.-с. 82.

 14. Кравець В.О., Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Твердохлєбова Н.Є. Організація самостійної діяльності як фактор ефективності навчання в дистанційних курсах /Материалы 7-й Межд. конференции Украинской ассоциации дистанционного образования „Образование и виртуальность-2003”. – Харьков- Ялта: УАДО, 2003.-с. 251-254. 

 15. Твердохлебова Н.Е. Кухаренко В.Н. Бутко Т.В. Сипченко Т.Н. Рыбалко Е.В. Телекоммуникационные проекты по математике. Материалы 4-го Межд.научно-метод семинара „Информационные технологи в учебном процесе”.-Одесса: 2003.- С.132-133.

 16. Твердохлєбова Н.Є., Рибалко О.В., Молодих Г.С. Тестування як засіб контролю студентів в дистанційних курсах. Образование и виртуальность - 2002. Сборник научных трудов 6-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под.общ.ред. В.А.Гребенюка и В.В. Семенца. - Харьков-Ялта: УАДО, 2002. - С. 388-390.

 17. Твердохлебова Н.Є. Прийоми стимулювання позитивних емоцій студентів в дистанційному навчанні. Збірник матеріалів 3-ї міжн. конф. „Інтернет – освіта – наука – 2002”.-Вінниця: 2002.-Т.1.-с. 141-143.

 18. Твердохлєбова Н.Є. Деякі шляхи активізації емоційної сфери студентів у дистанційному навчанні. Дистанційне навчання - основа нової освітньої парадигми: Тези міжнародної науково-методичної конференції, 8-9 жовтня 2002. - Д.: ДНУ, 2002. - С.36-38.

 19. Твердохлебова Н.Е., Рыбалко Е.В. Организация учебного процесса в дистанционном образовании с учетом индивидуализации обучения. Зб. наук. статей „Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України».–Харків: Фінарт, 2002.-с. 432-433.

 20. Твердохлєбова Н.Є. Засоби активізації мотивації студентів в дистанційному навчанні. Матеріали 3-ї міжн. міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”.- Ужгород: 2002.

 21. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Твердохлєбова Н.Є. Дистанційні курси НТУ “ХПІ”.- Харків: НТУ “ХПІ”: 2002.

 22. Твердохлебова Н.Е. Оценка влияния эмоционального фактора на результаті дистанционного обучения. Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. „Наука і соціальні проблеми суспільства: людина, техніка, технологія, довкілля”.- Харків: НТУ “ХПІ”, 2001.- с.178-181.

 23. Твердохлєбова Н.Є. Деякі аспекти розвитку і організації дистанційного навчання. Матеріали 2-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми науки та освіти”.-Керч: 2001-Ч.2, с. 178-179.

 24. Твердохлєбова Н.Є. Стратегії ресурсного наповнення інформації викладачами для дистанційних курсів. Зб. наук праць „Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання”.- Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001.-Вип. 4. с. 49-54.

 25. Рыбалко Е.В.,Твердохлебова Н.Е. Дистанционное обучение в бизнес-образовании. Збірник наукових статей „Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України”. - Харків: Основа, 2001.- с. С.309-310.

 26. Твердохлєбова Н.Є. Деякі інструменти впливу емоцій на засвоєння інформації в дистанційному навчанні. Матеріали міжнародної практичної конференції “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”. – Херсон: 2001

E-mail: natatv@kpi.kharkov.ua © 

Hosted by uCoz